VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Spring Photo

Sự Khao Khát Đức Thánh Linh: Sáu bước để khơi dậy mong ước nầy

Giê-rê-mi 29:13; Nhã-ca 5:3; Khải-huyền 3:20; Giăng 6:44; Ma-thi-ơ 5:6; Khải-huyền 2:4-5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/21/2011; 2095 xem 14 lưu
Xem lần cuối 0.41 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Giê-rê-mi 29, Nhã-ca 5, Khải-huyền 3, Giăng 6, Ma-thi-ơ 5, Khải-huyền 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giê-rê-mi 29, Nhã-ca 5, Khải-huyền 3, Giăng 6, Ma-thi-ơ 5, Khải-huyền 2.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.