VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Các Vua 19:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/10/2011; 1118 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 7:11:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/3/2011; 847 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 4:19:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/26/2011; 858 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 13:11:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/5/2011; 1560 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 17:21:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/29/2011; 916 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 21:16:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:137-144
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/22/2011; 1146 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 10:17:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 2:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/17/2011; 1172 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 14:24:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24:61-67
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/8/2011; 981 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 10:35:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 28:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/1/2011; 1184 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 19:19:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:17-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/17/2011; 1334 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 15:37:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  31 / 40  Tiếp  Cuối

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.