VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

1 Các Vua 19:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/10/2011; 1188 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 1:28:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/3/2011; 888 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 12:14:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/26/2011; 896 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 14:54:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/5/2011; 1588 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/23/2020 5:42:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/29/2011; 950 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 16:35:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:137-144
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/22/2011; 1191 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 7:51:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 2:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/17/2011; 1194 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 4:53:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24:61-67
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/8/2011; 1016 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 5:27:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 28:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/1/2011; 1235 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 14:21:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:17-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/17/2011; 1373 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 15:22:23
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  31 / 40  Tiếp  Cuối

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.