VietChristian
VietChristian
svtk.net

1 Các Vua 19:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/10/2011; 1168 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 9:58:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/3/2011; 876 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 23:17:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/26/2011; 881 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 19:56:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/5/2011; 1579 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 12:52:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/29/2011; 939 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 17:4:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:137-144
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/22/2011; 1179 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 5:51:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 2:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/17/2011; 1184 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 12:40:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24:61-67
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/8/2011; 1007 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 21:49:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 28:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/1/2011; 1223 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 1:25:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:17-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/17/2011; 1359 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 15:11:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  31 / 40  Tiếp  Cuối

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.