VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Thi-thiên 79:13
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:10/12/2014; 1454 xem
Xem lần cuối 11/26/2022 16:21:27
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 23:10-12
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:2/23/2014; 1300 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/23/2022 19:9:53
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:14
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:8/18/2013; 1065 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/18/2022 1:39:28
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:31
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:8/11/2013; 995 xem
Xem lần cuối 11/23/2022 19:55:43
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:3-5
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:5/12/2013; 1298 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/12/2022 23:59:2
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 3:12-17
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:2/24/2013; 1348 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/21/2022 21:40:6
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/27/2013; 1654 xem
Xem lần cuối 11/22/2022 17:58:42
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/16/2012; 1280 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/22/2022 3:9:22
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 17:22
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/9/2012; 1106 xem
Xem lần cuối 11/23/2022 2:25:55
Đọc  Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:24-28
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/9/2012; 1208 xem
Xem lần cuối 11/18/2022 1:39:48
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.