VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Cô-rinh-tô 12:12-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/11/2018; P: 2/17/2018; 332 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 3:37:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 29:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/4/2018; P: 2/6/2018; 423 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 14:32:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 1:8-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/28/2018; P: 2/3/2018; 317 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 13:33:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 6:9-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/21/2018; P: 1/28/2018; 219 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 19:37:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 13:23-33
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/14/2018; P: 1/28/2018; 263 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 13:37:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/31/2017; P: 1/4/2018; 414 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 5:11:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/24/2017; P: 1/4/2018; 277 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 8:6:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 6:9-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/17/2017; P: 12/28/2017; 282 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 7:39:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:0-8:0
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/10/2017; P: 12/11/2017; 376 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 14:22:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:0-8:0
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/3/2017; P: 12/11/2017; 324 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 19:37:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 44  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.