VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 381 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 7:4:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/7/2018; 296 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 22:39:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/30/2018; P: 10/2/2018; 259 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 22:36:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 233 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 17:37:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 287 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 5:32:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/12/2018; 191 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/7/2020 19:31:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:20-25; Ê-sai 63:9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/3/2018; 367 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/6/2020 19:10:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:25-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 287 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 9:1:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/6/2018; 415 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 9:54:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:27-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/29/2018; 409 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/11/2020 9:14:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.