VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
1 Ti-mô-thê 2:1-4; 2 Sử-ký 7:14
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/2/2017; P: 7/5/2017; 1146 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/19/2024 10:44:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 3596 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/20/2024 10:59:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:21
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:4/5/2015; P: 4/29/2015; 1750 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/19/2024 13:43:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:13-23
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:12/28/2013; P: 12/29/2014; 1476 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/18/2024 22:53:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:12/25/2013; P: 12/25/2014; 1853 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/23/2024 3:15:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18-21
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/30/2013; P: 12/13/2014; 1082 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/20/2024 3:5:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45:1-8a
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:8/18/2013; 1378 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/22/2024 20:19:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:4/5/2013; 2340 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/23/2024 17:17:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.