VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 2606 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/5/2020 5:58:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:21
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:4/5/2015; P: 4/29/2015; 1075 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/4/2020 3:7:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:13-23
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:12/28/2013; P: 12/29/2014; 766 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/4/2020 6:21:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:12/25/2013; P: 12/25/2014; 1044 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 9:23:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18-21
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/30/2013; P: 12/13/2014; 671 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 19:22:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45:1-8a
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:8/18/2013; 1062 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 16:53:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:4/5/2013; 1431 xem 18 lưu
Xem lần cuối 6/6/2020 7:10:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.