VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-17
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:10/20/2013; 1381 xem 20 lưu
Xem lần cuối 8/9/2020 15:4:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:6
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:10/13/2013; 1869 xem 28 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 5:16:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:11-13
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:10/6/2013; 1173 xem 26 lưu
Xem lần cuối 8/11/2020 12:32:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:6-13
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:9/21/2013; 1142 xem 16 lưu
Xem lần cuối 8/9/2020 3:32:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:5
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:9/15/2013; 679 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/11/2020 9:43:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:2-5
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:9/2/2013; 676 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8/12/2020 0:47:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:11-15
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:8/26/2013; 722 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/11/2020 12:55:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 2:24-26
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:8/18/2013; 976 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/11/2020 18:5:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:17-18
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:8/12/2013; 531 xem 16 lưu
Xem lần cuối 8/12/2020 13:53:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:34-40
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:8/3/2013; 790 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/12/2020 0:16:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.