VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-17
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:10/20/2013; 1208 xem 18 lưu
Xem lần cuối 4/23/2019 20:51:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:6
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:10/13/2013; 1685 xem 24 lưu
Xem lần cuối 4/21/2019 20:34:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:11-13
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:10/6/2013; 1045 xem 21 lưu
Xem lần cuối 4/17/2019 8:24:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:6-13
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:9/21/2013; 1025 xem 14 lưu
Xem lần cuối 4/21/2019 4:25:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:5
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:9/15/2013; 552 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/14/2019 17:47:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:2-5
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:9/2/2013; 601 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 0:44:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:11-15
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:8/26/2013; 584 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 9:0:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 2:24-26
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:8/18/2013; 847 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 19:13:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:17-18
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:8/12/2013; 434 xem 15 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 18:32:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:34-40
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:8/3/2013; 659 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/17/2019 4:52:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.