VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Chúa Có Cần Những Người Giúp Đỡ Tốt Không?

Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-17
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:10/20/2013; 1172 xem 18 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 9:7:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Theo Chúa Sẽ Sống Cách Nào?

Cô-lô-se 2:6
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:10/13/2013; 1648 xem 24 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 18:23:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bản Chất Của Chúng Ta Có Ảnh Hưởng Đến Người Khác Chăng?

Ga-la-ti 2:11-13
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:10/6/2013; 1018 xem 21 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 2:17:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Điều Gì Thay Đổi Con Người Và Cuộc Đời Chúng Ta?

2 Sa-mu-ên 9:6-13
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:9/21/2013; 997 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 9:32:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúng Ta Được Gọi Để Phản Chiếu Ánh Sáng Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:5
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:9/15/2013; 526 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 2:42:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Có Biết Đến Chúng Ta Chăng?

Khải-huyền 2:2-5
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:9/2/2013; 573 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/29/2018 18:9:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cuộc Đời Chúng Ta Giống Như Loại Đất Nào?

Lu-ca 8:11-15
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:8/26/2013; 551 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 4:5:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bạn Có Thể Hưởng Được Gì Trước Khi Chết?

Truyền-đạo 2:24-26
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:8/18/2013; 816 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 23:20:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúng Ta Sợ Ai? Hãi Hùng Ai?

Giăng 4:17-18
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:8/12/2013; 402 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 14:33:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đừng Khinh Thường Những Việc Nhỏ

Ma-thi-ơ 25:34-40
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:8/3/2013; 631 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 2:30:23
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.