VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-17
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:10/20/2013; 1344 xem 20 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 11:59:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:6
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:10/13/2013; 1828 xem 28 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 5:45:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:11-13
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:10/6/2013; 1138 xem 26 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 15:54:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:6-13
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:9/21/2013; 1116 xem 16 lưu
Xem lần cuối 3/23/2020 10:19:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:5
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:9/15/2013; 650 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 3:23:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:2-5
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:9/2/2013; 655 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/14/2020 18:51:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:11-15
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:8/26/2013; 696 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 11:25:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 2:24-26
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:8/18/2013; 946 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 15:59:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:17-18
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:8/12/2013; 512 xem 16 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 3:14:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:34-40
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:8/3/2013; 759 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 17:55:22
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.