VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 14:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/13/2014; 559 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 4:27:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19:27-30
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/6/2014; 629 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 8:13:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:18-22; Ma-thi-ơ 19:16-22
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/30/2014; 1077 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 5:33:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/23/2014; 968 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/10/2021 19:14:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:1-17
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/16/2014; 766 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/9/2021 13:59:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/9/2014; 734 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 18:16:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/2/2014; 548 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 2:39:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:8-18
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/23/2014; 758 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 5:55:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-10
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/16/2014; 685 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 7:29:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:4
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/9/2014; 971 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 5:12:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 18  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.