VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 3:1-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/1/2017; P: 10/7/2017; 277 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 1:40:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:13-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/24/2017; P: 10/7/2017; 223 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 3:48:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/17/2017; P: 9/24/2017; 249 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 3:48:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:35-51
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/10/2017; P: 9/13/2017; 222 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 14:56:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:19-34
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/3/2017; P: 9/13/2017; 215 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 14:56:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/27/2017; P: 9/4/2017; 268 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 22:4:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/20/2017; P: 8/31/2017; 203 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 16:19:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:14-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/13/2017; P: 8/17/2017; 309 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 18:29:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:6-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/6/2017; P: 8/14/2017; 170 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 9:15:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 7:9-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 215 xem
Xem lần cuối 10/18/2020 15:55:2
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.