VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/9/2020; 174 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 11:31:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 1:1-2; Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/27/2019; P: 1/6/2020; 243 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 15:6:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/21/2018; P: 11/7/2018; 321 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 4:23:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:7-12; Ê-sai 58:11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/11/2018; P: 5/24/2018; 525 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 4:16:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/21/2017; 344 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 14:38:50
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/21/2017; 246 xem
Xem lần cuối 5/20/2020 8:32:45
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/17/2017; P: 12/21/2017; 287 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 14:37:43
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 334 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 14:39:20
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 11:9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 561 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 14:37:13
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 63:1-11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/11/2016; P: 10/3/2016; 668 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 3:55:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.