VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/21/2018; P: 11/7/2018; 267 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 18:56:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:7-12; Ê-sai 58:11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/11/2018; P: 5/24/2018; 461 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 12:24:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/21/2017; 241 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 21:53:52
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/21/2017; 190 xem
Xem lần cuối 10/13/2019 18:26:45
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/17/2017; P: 12/21/2017; 236 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 12:12:44
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 271 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 18:30:52
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 11:9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 486 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 18:31:51
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 63:1-11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/11/2016; P: 10/3/2016; 602 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 11:57:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/18/2016; 496 xem
Xem lần cuối 10/13/2019 18:31:35
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:6-8; Giăng 17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/13/2016; 468 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 6:43:46
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.