VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
1 Các Vua 18:16-24; Mác 14:66-72
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/21/2022; P: 8/22/2022; 178 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/21/2022 3:45:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/3/2022; P: 4/4/2022; 225 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/19/2022 13:18:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/9/2020; 449 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/14/2022 20:48:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 1:1-2; Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/27/2019; P: 1/6/2020; 522 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/21/2022 16:4:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/21/2018; P: 11/7/2018; 575 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/13/2022 19:12:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:7-12; Ê-sai 58:11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/11/2018; P: 5/24/2018; 839 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/16/2022 18:48:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/21/2017; 665 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/22/2022 19:43:33
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/21/2017; 485 xem
Xem lần cuối 11/23/2022 0:41:15
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/17/2017; P: 12/21/2017; 508 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/21/2022 14:21:42
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 620 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2022 7:14:48
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.