VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/9/2020; 319 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 1:32:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 1:1-2; Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/27/2019; P: 1/6/2020; 387 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/25/2021 20:39:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/21/2018; P: 11/7/2018; 472 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 6:3:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:7-12; Ê-sai 58:11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/11/2018; P: 5/24/2018; 705 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 17:30:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/21/2017; 500 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 2:12:10
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/21/2017; 374 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 21:30:48
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/17/2017; P: 12/21/2017; 406 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 21:32:3
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 484 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 22:30:47
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 11:9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 739 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 7:20:46
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 63:1-11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/11/2016; P: 10/3/2016; 809 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 12:0:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.