VietChristian
VietChristian
svtk.net

1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/9/2020; 137 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/25/2020 17:12:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 1:1-2; Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/27/2019; P: 1/6/2020; 203 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 20:43:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/21/2018; P: 11/7/2018; 307 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 20:57:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:7-12; Ê-sai 58:11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/11/2018; P: 5/24/2018; 504 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 6:19:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/21/2017; 309 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 7:46:12
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/21/2017; 240 xem
Xem lần cuối 2/21/2020 20:58:28
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/17/2017; P: 12/21/2017; 276 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 20:59:3
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 325 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 12:54:2
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 11:9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 542 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 20:59:26
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 63:1-11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/11/2016; P: 10/3/2016; 637 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 6:15:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.