VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Thi-thiên 23
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/5/2023; P: 2/8/2023; 317 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 3:49:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 18:16-24; Mác 14:66-72
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/21/2022; P: 8/22/2022; 381 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/3/2024 6:51:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/3/2022; P: 4/4/2022; 414 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 12:1:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/9/2020; 631 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 10:51:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 1:1-2; Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/27/2019; P: 1/6/2020; 709 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/13/2024 14:8:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/21/2018; P: 11/7/2018; 731 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 10:5:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:7-12; Ê-sai 58:11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/11/2018; P: 5/24/2018; 1039 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/7/2024 6:44:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/21/2017; 922 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 17:57:29
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/21/2017; 705 xem
Xem lần cuối 7/12/2024 15:58:9
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/17/2017; P: 12/21/2017; 685 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 15:8:21
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.