VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Giăng 19
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/18/2019; P: 8/25/2019; 168 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 19:32:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/4/2019; P: 8/8/2019; 143 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 13:16:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 18
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/21/2019; P: 7/31/2019; 206 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 0:4:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/14/2019; P: 8/2/2019; 138 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/28/2019 4:11:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:16-33
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/7/2019; P: 7/19/2019; 242 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 4:9:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/16/2019; P: 6/21/2019; 191 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 19:41:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2; 1 Cô-rinh-tô 14:2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/9/2019; P: 6/21/2019; 153 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 2:16:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:18-27
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/2/2019; P: 6/15/2019; 269 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 2:6:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-17
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/26/2019; P: 6/9/2019; 135 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 20:36:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 20:7; Châm-ngôn 31:29-31
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/12/2019; P: 5/15/2019; 341 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 12:14:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.