VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Giăng 15:1-17
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/26/2019; P: 6/9/2019; 137 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 16:8:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 20:7; Châm-ngôn 31:29-31
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/12/2019; P: 5/15/2019; 343 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 7:43:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/5/2019; P: 5/8/2019; 273 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 11:13:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:46-49
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/21/2019; P: 5/3/2019; 196 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/26/2019 23:34:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/14/2019; P: 4/24/2019; 197 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 4:6:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:1-45
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/7/2019; P: 4/17/2019; 197 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 8:5:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:22-42
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/31/2019; P: 4/9/2019; 243 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 8:21:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/24/2019; P: 3/27/2019; 306 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 23:1:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-41
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/24/2019; P: 2/27/2019; 257 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 13:57:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:31-59
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/17/2019; P: 2/21/2019; 242 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 16:19:55
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.