VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 20:1-18
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/1/2019; P: 9/5/2019; 203 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 19:51:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127:3; Thi-thiên 139:16; Mác 10:14; Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/25/2019; P: 8/31/2019; 173 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 8:46:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/18/2019; P: 8/25/2019; 187 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2.10 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/4/2019; P: 8/8/2019; 164 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 15:42:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 18
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/21/2019; P: 7/31/2019; 221 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 9:8:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/14/2019; P: 8/2/2019; 157 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 1:0:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:16-33
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/7/2019; P: 7/19/2019; 258 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 17:59:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/16/2019; P: 6/21/2019; 208 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 2:13:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2; 1 Cô-rinh-tô 14:2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/9/2019; P: 6/21/2019; 173 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 6:24:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:18-27
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/2/2019; P: 6/15/2019; 290 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 6:20:17
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.