VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 15.31; Ê-phê-sô 3.8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/15/2018; P: 7/17/2018; 210 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/14/2019 23:16:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:12-14,20-25
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/8/2018; 321 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/9/2019 1:58:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4.23-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/17/2018; P: 6/25/2018; 233 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/5/2019 5:16:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4.23-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/17/2018; P: 6/25/2018; 235 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/5/2019 6:46:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:21-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/10/2018; 186 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/11/2019 13:3:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13; Lê-vi Ký 23:15-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/20/2018; 229 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/27/2019 7:59:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/22/2018; P: 4/24/2018; 374 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 5:49:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27.61; Ma-thi-ơ 28.1-7
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/8/2018; 214 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/12/2019 4:45:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:18-22
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/1/2018; P: 4/2/2018; 186 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 16:54:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:41-46
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/25/2018; 378 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/14/2019 13:54:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.