VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Các Vua 17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/29/2020; P: 3/30/2020; 231 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 6:24:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/22/2020; P: 3/24/2020; 297 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 16:31:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107:23-32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/15/2020; P: 3/17/2020; 273 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 13:9:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 3:12-22; Các Quan Xét 20:15-16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/8/2020; P: 3/9/2020; 238 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 5:34:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:23-32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/1/2020; P: 3/6/2020; 392 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/5/2021 17:38:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:32-37
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/16/2020; P: 2/19/2020; 240 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 14:58:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 1:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/9/2020; 147 xem
Xem lần cuối 1/17/2021 0:24:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/2/2020; P: 2/3/2020; 229 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/1/2021 12:5:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 4:16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 138 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 7:59:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 12:15
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/12/2020; P: 1/13/2020; 269 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 15:52:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.