VietChristian
VietChristian
svtk.net
Sáng-thế Ký 29:2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/22/2023; P: 1/26/2023; 201 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/19/2024 22:21:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:28-34
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/8/2023; P: 1/14/2023; 215 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2024 12:19:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 60:1; Lu-ca 1:78-79
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/1/2023; P: 1/7/2023; 223 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/20/2024 0:47:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:0-2:0; Lu-ca 1:0-2:0
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/25/2022; P: 1/7/2023; 157 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/19/2024 23:6:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/24/2022; P: 1/7/2023; 138 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/19/2024 15:32:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/23/2022; P: 1/28/2022; 299 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/18/2024 8:44:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 12:5
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/2/2022; P: 1/6/2022; 453 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/16/2024 17:59:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/19/2021; P: 12/28/2021; 285 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/16/2024 6:29:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/5/2021; P: 12/7/2021; 329 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/17/2024 0:14:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:25; Nê-hê-mi 8:10b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/24/2021; P: 10/27/2021; 414 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/13/2024 17:25:7
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.