VietChristian
VietChristian
svtk.net
Giăng 15.12-13; 1 Giăng 3:16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/30/2021; P: 6/8/2021; 363 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/19/2024 8:36:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1:4-5; Khải-huyền 5.6
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/23/2021; P: 6/1/2021; 362 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/15/2024 14:43:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 16.9-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/16/2021; P: 5/25/2021; 342 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/16/2024 1:0:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 4:8-37
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/2/2021; P: 5/5/2021; 505 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/19/2024 20:16:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24.62-67
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/18/2021; P: 4/25/2021; 333 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 8:5:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/11/2021; P: 4/24/2021; 343 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 8:20:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/4/2021; P: 4/22/2021; 450 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/17/2024 0:2:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:5-10; 2 Cô-rinh-tô 4:7
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/7/2021; P: 3/10/2021; 468 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 19:33:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:16-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/28/2021; P: 3/2/2021; 430 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2024 0:19:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 12:32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/21/2021; P: 2/28/2021; 397 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/16/2024 22:36:55
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.