VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Các Quan Xét 3:12-22; Các Quan Xét 20:15-16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/8/2020; P: 3/9/2020; 303 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 9:10:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:23-32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/1/2020; P: 3/6/2020; 456 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/19/2021 23:28:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:32-37
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/16/2020; P: 2/19/2020; 283 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/21/2021 20:59:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 1:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/9/2020; 215 xem
Xem lần cuối 7/26/2021 0:52:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/2/2020; P: 2/3/2020; 285 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/20/2021 0:35:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 4:16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 197 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/20/2021 6:43:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 12:15
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/12/2020; P: 1/13/2020; 316 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/19/2021 10:34:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/5/2020; P: 1/6/2020; 302 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/24/2021 23:55:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/24/2019; P: 11/25/2019; 271 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/20/2021 21:27:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 50:14-5,23
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/17/2019; P: 11/18/2019; 311 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 20:31:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 18  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.