VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ê-sai 46:9-10; Truyền-đạo 3:11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/31/2017; 272 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/18/2019 1:45:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/24/2017; P: 12/25/2017; 202 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 2:47:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:23; Ma-thi-ơ 28:20b; 1 Cô-rinh-tô 1:9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/17/2017; P: 12/18/2017; 317 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/13/2019 19:41:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-20; Nê-hê-mi 8:9-12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/10/2017; 215 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/24/2019 8:49:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:5-11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 174 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/11/2019 13:59:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:15-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/26/2017; 398 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3/13/2019 5:42:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 12:10a; 1 Ti-mô-thê 6:15
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 206 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/13/2019 12:4:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:17-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 184 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/1/2019 11:26:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/22/2017; P: 10/23/2017; 278 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/14/2019 11:8:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:3b; Ma-thi-ơ 13:24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/15/2017; P: 10/17/2017; 333 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/28/2019 3:55:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.