VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Sự An Ninh Giữa Cuộc Sống Vô Thường

Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 342 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/12/2019 14:28:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Khởi Đầu Hệ Trọng: Ngôi Lời

Giăng 1:1-4; Giăng 1:16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/1/2017; P: 1/2/2017; 358 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 20:7:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bước Chân Người Khôn Ngoan

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/25/2016; P: 12/26/2016; 389 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 15:50:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Báu Vật Trong Nơi Tối

Lu-ca 2:10-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/18/2016; P: 12/19/2016; 330 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 2:2:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

In-N-Out

Lu-ca 2:15-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/11/2016; P: 12/13/2016; 373 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 10:33:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cất Tiếng Hát Vui Mừng Trong Ban Đêm

Lu-ca 8:14; Gióp 35:10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 341 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 11:28:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ơn Phước Hay Rủa Sả - Tùy Bạn Đấy

Lu-ca 12:48b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/27/2016; 663 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 10:13:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nhà Đức Chúa Trời - Thành Ẩn Náu

Dân-số Ký 1:47-53; Dân-số Ký 35:9-13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 322 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 3:0:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ô-bết Ê-đôm, Ngôi Nhà Thờ Phượng Chân Chính

2 Sa-mu-ên 6:10-12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/13/2016; P: 11/16/2016; 408 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/27/2018 8:23:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hội Thánh: Chiều Kích Mở Rộng Vương Quốc

Ma-thi-ơ 16:18; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/6/2016; 159 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 8:22:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.