VietChristian
VietChristian
nghe.app

Thi-thiên 63:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/9/2017; 708 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 21:3:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/2/2017; P: 7/5/2017; 399 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 13:48:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:10b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/25/2017; 296 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 7:11:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 35:1-10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/18/2017; 314 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 7:35:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/11/2017; P: 6/12/2017; 302 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 7:53:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 259 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 13:44:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 14:13-14; Xuất Ê-díp-tô Ký 15:3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/28/2017; P: 5/30/2017; 228 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 23:5:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:5; 2 Cô-rinh-tô 5:10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/21/2017; P: 5/30/2017; 453 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 10:53:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-44
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 231 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 17:4:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 22:6
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 351 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 22:27:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.