VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 11:1-13; Lê-vi Ký 23:15-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/20/2018; 348 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 4:23:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/22/2018; P: 4/24/2018; 497 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/10/2021 10:23:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27.61; Ma-thi-ơ 28.1-7
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/8/2018; 319 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 15:46:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:18-22
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/1/2018; P: 4/2/2018; 287 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/11/2021 22:59:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:41-46
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/25/2018; 504 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/6/2021 11:26:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:35-38; Lu-ca 22:47-51
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 312 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 2:25:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:15-22; Giăng 6:27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/11/2018; 298 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 4:59:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:32-34
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/4/2018; 301 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/4/2021 19:24:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19:16b-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/25/2018; 302 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 12:23:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11; Cô-lô-se 1:27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 300 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 2:12:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.