VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/22/2018; P: 4/24/2018; 480 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 6:33:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27.61; Ma-thi-ơ 28.1-7
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/8/2018; 307 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 1:37:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:18-22
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/1/2018; P: 4/2/2018; 271 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/8/2020 20:30:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:41-46
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/25/2018; 491 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 2:41:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:35-38; Lu-ca 22:47-51
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 294 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 15:39:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:15-22; Giăng 6:27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/11/2018; 283 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/12/2020 7:20:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:32-34
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/4/2018; 288 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 20:31:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19:16b-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/25/2018; 286 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 21:10:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11; Cô-lô-se 1:27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 285 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/7/2020 1:59:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/11/2018; P: 2/12/2018; 410 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 15:3:16
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.