VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/25/2012; 2471 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 2:52:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:1/16/2011; 2136 xem 13 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 2:38:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:22-35
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:12/12/2010; 1538 xem 13 lưu
Xem lần cuối 6/4/2020 5:16:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-22
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:5/23/2010; 1545 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 13:42:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/21/2010; 1863 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/4/2020 0:51:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:7-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:2/22/2009; 2923 xem 13 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 3:8:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:28-3:3
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 690 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 21:36:9
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1456 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 11:54:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1369 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/4/2020 15:53:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1269 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 13:58:47
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.