VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Thi-thiên 32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/25/2012; 2388 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 14:31:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:1/16/2011; 2059 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 0:18:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:22-35
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:12/12/2010; 1457 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 19:14:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-22
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:5/23/2010; 1484 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 11:10:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/21/2010; 1780 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 11:3:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:7-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:2/22/2009; 2869 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 0:41:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:28-3:3
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 666 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 22:56:40
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1406 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 16:56:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1333 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 23:32:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1228 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 23:24:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.