VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Thi-thiên 32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/25/2012; 2431 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 11:55:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:1/16/2011; 2101 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 6:10:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:22-35
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:12/12/2010; 1508 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 13:35:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-22
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:5/23/2010; 1512 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 18:47:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/21/2010; 1827 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2.28 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:7-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:2/22/2009; 2897 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 20:31:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:28-3:3
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 681 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 18:48:49
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1432 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 5:37:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1346 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 19:56:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1253 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/28/2020 0:32:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.