VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Thi-thiên 32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/25/2012; 2833 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/6/2022 23:37:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:1/16/2011; 2445 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/12/2022 15:16:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:22-35
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:12/12/2010; 1865 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/14/2022 4:46:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-22
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:5/23/2010; 1840 xem 8 lưu
Xem lần cuối 45.60 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/21/2010; 2212 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/15/2022 20:35:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:7-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:2/22/2009; 3272 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/13/2022 11:20:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:28-3:3
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 839 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/13/2022 10:31:12
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1707 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/15/2022 12:8:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1549 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/14/2022 9:28:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1481 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/14/2022 22:57:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.