VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Ga-la-ti 5:16-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 958 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/14/2022 20:13:3
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 6:06-10
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1248 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/13/2022 21:46:5
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 6:11-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 720 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/11/2022 8:55:28
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Lu-ca 2:40-52
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1336 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/12/2022 8:52:19
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Lu-ca 3:1-18; Ma-thi-ơ 3:1-12; Mác 1:1-8
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1553 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/8/2022 23:45:10
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:17-34
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1433 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/11/2022 4:4:24
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Lu-ca 4:14-30; Ma-thi-ơ 13:54-58; Mác 6:1-6
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1276 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/5/2022 11:10:44
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giô-suê 24:1-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1392 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/7/2022 4:34:11
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:0-7:0
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1687 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/16/2022 4:4:43
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:3-4
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1291 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/13/2022 23:24:33
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 30  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.