VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ga-la-ti 5:16-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 855 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/7/2020 9:46:21
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 6:06-10
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1119 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 17:35:43
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 6:11-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 623 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 9:6:5
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Lu-ca 2:40-52
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1157 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 6:33:22
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Lu-ca 3:1-18; Ma-thi-ơ 3:1-12; Mác 1:1-8
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1409 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 19:9:24
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:17-34
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1318 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 10:43:44
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Lu-ca 4:14-30; Ma-thi-ơ 13:54-58; Mác 6:1-6
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1168 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 4:55:58
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giô-suê 24:1-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1262 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 4:58:54
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:0-7:0
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1537 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 13:33:55
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:3-4
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1209 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 16:48:33
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 30  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.