VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ga-la-ti 5:16-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 818 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 23:1:42
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 6:06-10
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1079 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 14:43:26
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 6:11-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 601 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 16:20:58
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Lu-ca 2:40-52
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1128 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 1:37:0
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Lu-ca 3:1-18; Ma-thi-ơ 3:1-12; Mác 1:1-8
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1358 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 23:49:29
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:17-34
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1256 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 7:40:15
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Lu-ca 4:14-30; Ma-thi-ơ 13:54-58; Mác 6:1-6
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1142 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 1:38:48
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giô-suê 24:1-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1238 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 13:40:38
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:0-7:0
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1488 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 0:51:3
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:3-4
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1179 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 4:25:18
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 30  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.