VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ma-thi-ơ 5:5-6
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1150 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 12:17:49
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:7-8
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 969 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 2:1:41
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:9-12
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 982 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/25/2019 6:52:48
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1158 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 15:47:45
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11; Mác 1:12-13; Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1701 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 7:34:46
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 892 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/24/2019 8:28:27
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 51
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1247 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 18:45:36
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 19
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 903 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 13:56:46
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 84
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 935 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 5:43:48
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1097 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 4:37:29
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 30  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.