VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ma-thi-ơ 5:5-6
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1162 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 0:8:10
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:7-8
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 986 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 8:58:2
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:9-12
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 994 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 18:58:2
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1168 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 21:3:4
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11; Mác 1:12-13; Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1717 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 19:18:53
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 901 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 5:12:8
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 51
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1256 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 9:12:48
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 19
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 913 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 0:39:58
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 84
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 952 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 12:41:17
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1133 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/9/2020 18:10:37
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 30  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.