VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Hê-bơ-rơ 10:23-25
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 703 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/9/2020 1:14:32
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:27-32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1520 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 15:36:3
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 126
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 935 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 0:40:13
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:18-26; Mác 5:21-43; Lu-ca 8:40-56
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1282 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 5:19:24
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:17-20
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 950 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 11:50:48
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:28-34; Mác 5:1-20; Lu-ca 8:26-39
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1402 xem
Xem lần cuối 2/16/2020 2:10:52
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:1-8; Mác 2:1-12; Lu-ca 5:17-28
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1405 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 1:17:15
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:9-13; Mác 2:13-17; Lu-ca 5:27-32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1228 xem
Xem lần cuối 2/17/2020 3:59:53
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:9-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1093 xem
Xem lần cuối 2/14/2020 14:25:45
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 2:11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1173 xem
Xem lần cuối 2/7/2020 5:59:50
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 30  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.