VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Hê-bơ-rơ 10:23-25
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 688 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 5:25:17
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:27-32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1513 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 21:40:25
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 126
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 924 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/26/2019 18:26:33
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:18-26; Mác 5:21-43; Lu-ca 8:40-56
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1273 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 0:56:40
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:17-20
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 936 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 9:8:57
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:28-34; Mác 5:1-20; Lu-ca 8:26-39
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1390 xem
Xem lần cuối 12/3/2019 19:17:22
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:1-8; Mác 2:1-12; Lu-ca 5:17-28
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1400 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/26/2019 3:46:40
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:9-13; Mác 2:13-17; Lu-ca 5:27-32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1222 xem
Xem lần cuối 12/6/2019 5:39:59
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:9-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1081 xem
Xem lần cuối 11/21/2019 21:56:39
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 2:11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1167 xem
Xem lần cuối 12/3/2019 18:39:50
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 30  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.