VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Xưng Tội Để Được Giảng Hòa

Xưng Tội Để Được Giảng Hòa

Thi-thiên 32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/25/2012; 2159 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 23:9:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tự Ti, Tự Tôn

Tự Ti, Tự Tôn

1 Cô-rinh-tô 12:12-27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:1/16/2011; 1925 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 6:42:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sự Bình An Của Si-mê-ôn

Sự Bình An Của Si-mê-ôn

Lu-ca 2:22-35
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:12/12/2010; 1333 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 2:29:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sau-lơ Tin Chúa

Sau-lơ Tin Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-22
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:5/23/2010; 1356 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 22:50:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-ri Dâng Hiến

Ma-ri Dâng Hiến

Giăng 12:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/21/2010; 1596 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/19/2018 2:8:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Học Cầu Nguyện

Học Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 6:7-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:2/22/2009; 2736 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 8:11:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Con Đức Chúa Trời

1 Giăng 2:28-3:3
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 605 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 5:30:52
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Winter Photo

Dự Tính Tương Lai

Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1321 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 21:37:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nhịn Nhục Trong Hoạn Nạn

Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1260 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 7:59:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cầu Nguyện Chữa Bịnh

Gia-cơ 5:13-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1142 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 0:8:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.