VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/25/2012; 2518 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 15:54:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:1/16/2011; 2161 xem 14 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 15:42:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:22-35
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:12/12/2010; 1562 xem 14 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 15:41:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-22
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:5/23/2010; 1567 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 15:37:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/21/2010; 1887 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 15:36:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:7-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:2/22/2009; 2956 xem 14 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 15:30:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:28-3:3
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 699 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 15:46:6
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1478 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 15:44:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1383 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 15:44:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1289 xem 15 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 15:45:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.