VietChristian
VietChristian
httl.org

Thi-thiên 32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/25/2012; 2321 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 20:48:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:1/16/2011; 2024 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8/10/2019 15:32:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:22-35
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:12/12/2010; 1418 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 22:59:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-22
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:5/23/2010; 1447 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 16:18:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/21/2010; 1721 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 15:55:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:7-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:2/22/2009; 2838 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 6:10:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:28-3:3
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 653 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 12:48:57
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1376 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/4/2019 14:48:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1307 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 14:27:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1193 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 21:11:15
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.