VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Thi-thiên 32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/25/2012; 2446 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 14:18:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:1/16/2011; 2111 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 14:53:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:22-35
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:12/12/2010; 1518 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 16:28:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-22
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:5/23/2010; 1524 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 5:57:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/21/2010; 1845 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 10:48:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:7-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:2/22/2009; 2906 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 13:46:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:28-3:3
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 684 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/23/2020 4:29:45
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1440 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 12:55:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1354 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 10:9:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1258 xem 15 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 3:46:16
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.