VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/25/2012; 2238 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/15/2019 13:35:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:1/16/2011; 1966 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 7:38:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:22-35
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:12/12/2010; 1367 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/12/2019 12:14:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-22
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:5/23/2010; 1395 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 7:44:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/21/2010; 1661 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 20:6:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:7-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:2/22/2009; 2781 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/14/2019 12:16:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:28-3:3
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 627 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/14/2019 18:13:4
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1355 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/6/2019 18:17:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1279 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/15/2019 16:54:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1163 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/12/2019 19:33:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.