VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Thi-thiên 32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/25/2012; 2469 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 1:41:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:1/16/2011; 2135 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 14:48:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:22-35
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:12/12/2010; 1530 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 21:50:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-22
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:5/23/2010; 1536 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/19/2020 15:2:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/21/2010; 1862 xem 5 lưu
Xem lần cuối 25.58 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:7-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:2/22/2009; 2922 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 17:6:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:28-3:3
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 690 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 21:36:9
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1455 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 14:38:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1366 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 17:43:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1268 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 6:36:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.