VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Thi-thiên 32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/25/2012; 2348 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 13:20:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:1/16/2011; 2036 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 12:8:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:22-35
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:12/12/2010; 1431 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 15:31:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-22
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:5/23/2010; 1462 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 18:42:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/21/2010; 1742 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 5:14:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:7-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:2/22/2009; 2850 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 12:36:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:28-3:3
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 658 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 8:55:30
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1384 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/1/2019 13:56:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1319 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 16:42:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1207 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 7:47:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.