VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Mác 2:1-12
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:6/9/2013; 1369 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 22:43:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:6-10
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/3/2013; 1030 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 12:54:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 1:1-10:3
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/20/2013; 1015 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 12:54:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/16/2012; 1053 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 12:56:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-6
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/25/2012; 1187 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 1:47:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-15
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/21/2012; 1054 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 20:44:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:15; Ê-phê-sô 4:29-32
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/23/2012; 1444 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 3:35:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:15; Ê-phê-sô 4:29-32
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/26/2012; 1177 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 12:32:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/29/2012; 1178 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 22:39:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-21
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/27/2012; 1254 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 0:44:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.