VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

1 Giăng 3:20-22; 1 Phi-e-rơ 3:7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/10/2017; P: 12/18/2017; 405 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 3:30:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:24-25; Gia-cơ 1:5-8; Gia-cơ 4:3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/3/2017; P: 12/9/2017; 563 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/17/2020 18:17:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 5:14-15; Mác 11:24; Gia-cơ 5:16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/26/2017; P: 12/6/2017; 642 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/13/2020 11:51:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 31:31-34; Hê-bơ-rơ 8:6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/12/2017; P: 11/17/2017; 582 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 22:56:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:16-18; Ê-phê-sô 3:16-19
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/29/2017; P: 11/2/2017; 460 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 7:25:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:23-24; 1 Giăng 5:14-15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/15/2017; P: 10/20/2017; 577 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/19/2020 17:55:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:11-18; Gia-cơ 4:6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/1/2017; P: 10/11/2017; 529 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/13/2020 3:5:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4; Nê-hê-mi 8:10; Gia-cơ 1:2-4
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:8/13/2017; P: 8/19/2017; 448 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/22/2020 17:34:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 4:13; Rô-ma 10:8-9
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/23/2017; P: 7/24/2017; 604 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/18/2020 21:43:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:6; Phi-líp 2:5-11; Gia-cơ 4:6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/16/2017; P: 7/18/2017; 645 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 8:25:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.