VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Giô-na 1
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 691 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 5:48:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:8/20/2017; P: 1/9/2018; 960 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 8:42:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:8/30/2015; P: 1/13/2018; 852 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 0:6:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:7/6/2014; P: 8/3/2014; 2648 xem 28 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 18:25:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/20/2014; 972 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 22:44:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:32; Mác 15:21; Lu-ca 23:26
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/17/2014; 1088 xem 27 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 6:36:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:54-62
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/13/2014; 823 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 18:25:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:2
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:12/1/2013; 531 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 18:25:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 28:1-28
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:10/17/2013; 1018 xem 24 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 12:10:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:12-13
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:5/25/2008; 3797 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 0:31:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.