VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Thi-thiên 23
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:8/20/2017; P: 1/9/2018; 468 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/13/2019 8:10:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:8/30/2015; P: 1/13/2018; 429 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 21:37:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:7/6/2014; P: 8/3/2014; 2138 xem 27 lưu
Xem lần cuối 4/16/2019 15:54:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/20/2014; 736 xem 20 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 5:1:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:32; Mác 15:21; Lu-ca 23:26
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/17/2014; 806 xem 23 lưu
Xem lần cuối 22.62 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:54-62
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/13/2014; 561 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 19:43:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:2
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:12/1/2013; 329 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 23:21:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 28:1-28
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:10/17/2013; 737 xem 20 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 9:1:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:12-13
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:5/25/2008; 3410 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/12/2019 14:13:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 3:19-20
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:5/24/2008; 3689 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/21/2019 17:20:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.