VietChristian
VietChristian
svtk.net
Ê-sai 54:10
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:7/17/2022; P: 7/19/2022; 738 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/8/2024 4:7:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 1
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 1260 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/12/2024 22:37:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:8/20/2017; P: 1/9/2018; 1492 xem 15 lưu
Xem lần cuối 6/9/2024 21:22:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:8/30/2015; P: 1/13/2018; 1335 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/13/2024 14:39:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:7/6/2014; P: 8/3/2014; 3283 xem 35 lưu
Xem lần cuối 6/9/2024 12:41:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/20/2014; 1234 xem 23 lưu
Xem lần cuối 6/14/2024 5:47:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:32; Mác 15:21; Lu-ca 23:26
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/17/2014; 1355 xem 30 lưu
Xem lần cuối 6/13/2024 15:10:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:54-62
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/13/2014; 1096 xem 15 lưu
Xem lần cuối 6/7/2024 20:13:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:2
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:12/1/2013; 796 xem 14 lưu
Xem lần cuối 6/14/2024 5:50:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 28:1-28
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:10/17/2013; 1260 xem 25 lưu
Xem lần cuối 6/7/2024 20:12:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.