VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giô-na 1
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 478 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 12:58:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:8/20/2017; P: 1/9/2018; 745 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 13:42:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:8/30/2015; P: 1/13/2018; 671 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 13:41:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:7/6/2014; P: 8/3/2014; 2445 xem 28 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 16:16:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/20/2014; 874 xem 22 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 5:27:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:32; Mác 15:21; Lu-ca 23:26
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/17/2014; 998 xem 26 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 19:53:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:54-62
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/13/2014; 707 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 16:32:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:2
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:12/1/2013; 439 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 16:32:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 28:1-28
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:10/17/2013; 899 xem 21 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 16:25:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:12-13
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:5/25/2008; 3626 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 20:3:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.