VietChristian
VietChristian
httl.org

Thi-thiên 23
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:8/20/2017; P: 1/9/2018; 445 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 4:23:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:8/30/2015; P: 1/13/2018; 414 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 20:33:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:7/6/2014; P: 8/3/2014; 2113 xem 27 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 21:56:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/20/2014; 709 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/8/2019 16:36:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:32; Mác 15:21; Lu-ca 23:26
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/17/2014; 774 xem 21 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 9:38:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:54-62
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/13/2014; 526 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 11:47:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:2
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:12/1/2013; 316 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 9:26:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 28:1-28
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:10/17/2013; 716 xem 19 lưu
Xem lần cuối 2/14/2019 13:56:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:12-13
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:5/25/2008; 3397 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 16:50:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 3:19-20
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:5/24/2008; 3660 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 12:6:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.