VietChristian
VietChristian
nghe.app

Giô-na 1
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 302 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 14:48:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:8/20/2017; P: 1/9/2018; 614 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 11:38:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:8/30/2015; P: 1/13/2018; 526 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 4:34:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:7/6/2014; P: 8/3/2014; 2297 xem 27 lưu
Xem lần cuối 1/6/2020 23:7:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/20/2014; 794 xem 21 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 12:40:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:32; Mác 15:21; Lu-ca 23:26
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/17/2014; 889 xem 24 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 22:24:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:54-62
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/13/2014; 626 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 5:33:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:2
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:12/1/2013; 387 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/1/2020 20:42:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 28:1-28
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:10/17/2013; 823 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 17:28:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:12-13
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:5/25/2008; 3498 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 12:38:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.