VietChristian
VietChristian
httl.org

Giăng 14:1-20; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5:8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/31/2009; 2679 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 16:1:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:25-27; Ê-phê-sô 6:1-3
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/10/2009; 1666 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 21:40:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Lê Đình Ân
C:4/12/2009; 1455 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 9:36:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53
Mục Sư Lê Đình Ân
C:4/10/2009; 1578 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 0:58:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Lê Đình Ân
C:12/24/2008; 1580 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/17/2019 9:22:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Lê Đình Ân
C:11/25/2008; 2724 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/15/2019 1:31:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/10/2008; 2293 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 11:48:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Lê Đình Ân
C:3/11/2008; 2418 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/16/2019 3:37:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:16-21
Mục Sư Lê Đình Ân
C:3/10/2008; 2109 xem
Xem lần cuối 4/20/2019 3:43:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:47-52
Mục Sư Lê Đình Ân
C:12/24/2007; 2241 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 7:5:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.