VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Giăng 14:1-20; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5:8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/31/2009; 3274 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 0:20:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:25-27; Ê-phê-sô 6:1-3
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/10/2009; 2200 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 23:46:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Lê Đình Ân
C:4/12/2009; 1961 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 11:58:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53
Mục Sư Lê Đình Ân
C:4/10/2009; 2130 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/25/2021 7:40:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Lê Đình Ân
C:12/24/2008; 2026 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 23:44:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Lê Đình Ân
C:11/25/2008; 3123 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 0:40:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/10/2008; 2728 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 0:40:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Lê Đình Ân
C:3/11/2008; 2803 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/25/2021 11:21:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:16-21
Mục Sư Lê Đình Ân
C:3/10/2008; 2517 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 0:40:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:47-52
Mục Sư Lê Đình Ân
C:12/24/2007; 2614 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 18:35:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.