VietChristian
VietChristian
httl.org

Giăng 14:1-20; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5:8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/31/2009; 2662 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 4:9:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:25-27; Ê-phê-sô 6:1-3
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/10/2009; 1642 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 2:16:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Lê Đình Ân
C:4/12/2009; 1405 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 14:33:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53
Mục Sư Lê Đình Ân
C:4/10/2009; 1524 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 8:4:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Lê Đình Ân
C:12/24/2008; 1567 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/8/2019 1:1:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Lê Đình Ân
C:11/25/2008; 2708 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 12:35:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/10/2008; 2270 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/14/2019 6:42:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Lê Đình Ân
C:3/11/2008; 2393 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/12/2019 16:44:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:16-21
Mục Sư Lê Đình Ân
C:3/10/2008; 2078 xem
Xem lần cuối 2/18/2019 9:38:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:47-52
Mục Sư Lê Đình Ân
C:12/24/2007; 2226 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 11:20:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.