VietChristian
VietChristian
nghe.app

Giăng 14:1-20; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5:8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/31/2009; 2781 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 21:49:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:25-27; Ê-phê-sô 6:1-3
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/10/2009; 1759 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 11:45:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Lê Đình Ân
C:4/12/2009; 1539 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 23:40:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53
Mục Sư Lê Đình Ân
C:4/10/2009; 1667 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 11:33:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Lê Đình Ân
C:12/24/2008; 1625 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 4:37:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Lê Đình Ân
C:11/25/2008; 2778 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 10:46:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/10/2008; 2375 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 4:46:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Lê Đình Ân
C:3/11/2008; 2478 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 16:6:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:16-21
Mục Sư Lê Đình Ân
C:3/10/2008; 2172 xem
Xem lần cuối 10/12/2019 4:53:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:47-52
Mục Sư Lê Đình Ân
C:12/24/2007; 2289 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 7:11:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.