VietChristian
VietChristian
svtk.net

Giăng 14:1-20; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5:8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/31/2009; 2857 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 19:16:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:25-27; Ê-phê-sô 6:1-3
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/10/2009; 1826 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 15:45:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Lê Đình Ân
C:4/12/2009; 1616 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/25/2020 8:1:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53
Mục Sư Lê Đình Ân
C:4/10/2009; 1750 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 21:48:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Lê Đình Ân
C:12/24/2008; 1706 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 20:6:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Lê Đình Ân
C:11/25/2008; 2838 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 21:46:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/10/2008; 2429 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 20:6:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Lê Đình Ân
C:3/11/2008; 2523 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 20:6:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:16-21
Mục Sư Lê Đình Ân
C:3/10/2008; 2220 xem
Xem lần cuối 2/21/2020 20:7:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:47-52
Mục Sư Lê Đình Ân
C:12/24/2007; 2350 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 21:28:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.