VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 14:1-20; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5:8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/31/2009; 3047 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/9/2021 6:4:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:25-27; Ê-phê-sô 6:1-3
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/10/2009; 1971 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 10:7:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Lê Đình Ân
C:4/12/2009; 1773 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 19:53:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53
Mục Sư Lê Đình Ân
C:4/10/2009; 1916 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 9:38:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Lê Đình Ân
C:12/24/2008; 1863 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 14:18:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Lê Đình Ân
C:11/25/2008; 2942 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/10/2021 12:43:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/10/2008; 2560 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 3:51:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Lê Đình Ân
C:3/11/2008; 2627 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/29/2020 15:13:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:16-21
Mục Sư Lê Đình Ân
C:3/10/2008; 2336 xem
Xem lần cuối 1/12/2021 16:3:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:47-52
Mục Sư Lê Đình Ân
C:12/24/2007; 2458 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 3:23:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.