VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:1/13/2019; P: 1/15/2019; 372 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 9:11:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:12/25/2016; P: 12/26/2016; 607 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 14:1:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1; Giê-rê-mi 4:3
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:1/3/2016; P: 1/4/2016; 1006 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 17:43:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16; Ma-thi-ơ 16:18; Giăng 20:21
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:8/9/2015; P: 8/11/2015; 841 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 15:20:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 5:19-23
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:6/22/2014; 998 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 6:0:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:3/9/2014; 851 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 20:34:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 4:4-7
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:11/24/2013; 850 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 22:19:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:1-6
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:9/8/2013; 1083 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 4:27:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 13:1-13
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:7/7/2013; 732 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 4:14:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 7:8-16
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:6/2/2013; 1134 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 22:55:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.