VietChristian
VietChristian
svtk.net

Lu-ca 2:1-14; Ga-la-ti 4:4-5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/24/2006; 385 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 16:40:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 4:12-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/10/2013; 203 xem
Xem lần cuối 2/12/2020 15:32:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/3/2005; 435 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 13:53:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/9/2007; 356 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 1:31:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:3-7
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 582 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 15:39:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/19/2009; 316 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 4:19:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/7/2007; 360 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 15:29:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 18:1-6
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 580 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 20:8:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 32:17
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 579 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 4:23:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:23-24
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 578 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 7:48:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  926 / 948  Tiếp  Cuối

916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.