VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Công-vụ các Sứ-đồ 8:9-25
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1053 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 13:25:15
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1030 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/23/2020 15:54:6
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:01-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 993 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 6:24:31
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1218 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/19/2020 18:1:10
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 800 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2020 18:1:0
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:14-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 753 xem
Xem lần cuối 3/19/2020 18:0:40
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:29
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 733 xem
Xem lần cuối 3/21/2020 18:21:29
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:35-42
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 775 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 16:53:37
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:43-51
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 750 xem
Xem lần cuối 3/18/2020 19:32:44
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 2:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1030 xem
Xem lần cuối 3/18/2020 16:53:36
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  937 / 956  Tiếp  Cuối

927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.