VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2019; 46 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.04 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:12-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1512 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.14 phút
Đọc  Chia sẻ
Giăng 4:27-42
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/7/2019; P: 4/14/2019; 75 xem
Xem lần cuối 3.47 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 192 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.69 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/17/2003; 551 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3.87 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:11; Giăng 1:12
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/16/2014; 723 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5.50 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:10; Gióp 1:12; Gióp 2:6
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/19/2017; P: 3/23/2017; 568 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6.64 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:27-36
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1458 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7.12 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:4
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/9/2014; 820 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9.02 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/26/2007; 378 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9.34 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 153  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.