VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sáng-thế Ký 4:1-26
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:10/12/2014; P: 10/16/2014; 1083 xem 11 lưu
Xem lần cuối 40.99 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/15/2013; 1482 xem 16 lưu
Xem lần cuối 41.27 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/31/2017; P: 1/2/2018; 1025 xem 13 lưu
Xem lần cuối 41.57 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 7:32-35
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/19/2019; 305 xem 4 lưu
Xem lần cuối 41.66 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:16-18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/6/2008; 1876 xem 8 lưu
Xem lần cuối 41.82 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/31/2013; 523 xem 3 lưu
Xem lần cuối 42.71 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-19
Mục Sư Nguyễn Tờn
C:6/14/2009; 2977 xem 6 lưu
Xem lần cuối 42.83 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 30:25-43
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:10/7/2012; 623 xem
Xem lần cuối 44.08 phút
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 8:22-26
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/30/2007; 1631 xem 4 lưu
Xem lần cuối 44.46 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 28:7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 206 xem 1 lưu
Xem lần cuối 45.41 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 297  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.