VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/24/2018; P: 1/1/2019; 157 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 8:45:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 26:3
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:5/20/2018; 390 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 8:44:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:20; 2 Sử-ký 20:20; Giăng 20:20; Công-vụ các Sứ-đồ 20:20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/5/2020; P: 1/7/2020; 151 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 8:40:46
Đọc  Chia sẻ
Giăng 4:16-26
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/7/2016; P: 2/10/2016; 1568 xem 25 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 8:40:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:15; Ê-phê-sô 4:29-32
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/23/2012; 1368 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 8:39:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:33-35
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 869 xem
Xem lần cuối 2/18/2020 8:39:10
Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 43:1-7
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:6/28/2014; 1261 xem 21 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 8:38:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 11:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/22/2014; 1680 xem 43 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 8:38:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 46:0-47:0
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/23/2014; 356 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 8:38:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 4:7-18
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:8/4/2013; 758 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 8:37:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  26 / 116  Tiếp  Cuối

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.