VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Gia-cơ 3:13-18
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 968 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/22/2021 17:16:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:12,14-15
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/6/2013; 1626 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/22/2021 17:15:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 2:11
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/5/2020; P: 1/27/2020; 232 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/22/2021 17:14:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thầy Trương Công Đạt
C:2/24/2008; 394 xem
Xem lần cuối 9/22/2021 17:13:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:1-20
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/12/2013; 730 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/22/2021 17:13:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/10/2019; P: 3/19/2019; 1739 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/22/2021 17:13:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/11/2015; 759 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/22/2021 17:10:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:19-31; Phi-líp 3:7-8
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/6/2010; 1339 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/22/2021 17:10:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:1-21
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 998 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/22/2021 17:9:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/4/2004; 454 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/22/2021 17:9:2
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  137 / 206  Tiếp  Cuối

127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.