VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Rô-ma 8:1-30
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/13/2011; 1693 xem
Xem lần cuối 10/27/2021 3:42:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 16:7-19
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1222 xem
Xem lần cuối 10/27/2021 3:41:7
Xem  Chia sẻ
Truyền-đạo 3:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/2/2008; 2958 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:41:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/31/2015; P: 6/3/2015; 2028 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:40:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 2479 xem 35 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:40:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:3-11
Pastor Doug Kellum
C:4/22/2012; 463 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:40:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/29/2019; P: 3/31/2019; 682 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:38:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/15/2009; 2575 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:38:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/12/2016; P: 6/15/2016; 1569 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:37:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-17
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 881 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:36:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  142 / 233  Tiếp  Cuối

132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.