VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Ma-thi-ơ 13:44-58
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/4/2012; 480 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/28/2022 4:28:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:1-14; Công-vụ các Sứ-đồ 4:23-31
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/18/2012; 999 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/28/2022 4:27:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 1692 xem 26 lưu
Xem lần cuối 5/28/2022 4:27:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/2/2022; P: 1/3/2022; 178 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/28/2022 4:26:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 25:1-3
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:6/29/2014; 971 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/28/2022 4:25:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/16/2011; 3124 xem 26 lưu
Xem lần cuối 5/28/2022 4:25:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:2-8
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 678 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/28/2022 4:23:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/23/2016; P: 10/27/2016; 691 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/28/2022 4:20:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/29/2012; 1380 xem 18 lưu
Xem lần cuối 5/28/2022 4:20:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:32-34
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/13/2022; P: 2/16/2022; 75 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/28/2022 4:20:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 208  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.