VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/6/2015; P: 12/9/2015; 619 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 7:25:51
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/9/2015; P: 8/16/2015; 697 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/22/2019 11:39:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/26/2015; P: 8/16/2015; 564 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/14/2019 1:19:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:39
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/14/2015; P: 6/29/2015; 495 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/14/2019 19:18:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 924 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 14:26:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 585 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/24/2019 1:36:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:21; Khải-huyền 2:3
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/5/2014; 685 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/20/2019 19:46:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:23-32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/28/2014; 720 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 16:51:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/24/2014; 1017 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/18/2019 21:25:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/1/2014; P: 1/2/2016; 320 xem
Xem lần cuối 6/13/2019 14:14:20
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.