VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Ma-thi-ơ 20:1-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/17/2020; P: 5/18/2020; 311 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10.72 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/26/2020; P: 5/1/2020; 398 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/18/2022 9:45:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/6/2015; P: 12/9/2015; 963 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/27/2022 20:37:40
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/9/2015; P: 8/16/2015; 997 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/26/2022 21:59:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/26/2015; P: 8/16/2015; 865 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/18/2022 8:37:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:39
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/14/2015; P: 6/29/2015; 738 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/22/2022 19:16:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 1224 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/27/2022 14:10:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 870 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/26/2022 13:5:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:21; Khải-huyền 2:3
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/5/2014; 1157 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/25/2022 6:2:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:23-32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/28/2014; 1282 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/25/2022 22:3:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.