VietChristian
VietChristian
nghe.app

2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/6/2015; P: 12/9/2015; 670 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 17:8:58
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/9/2015; P: 8/16/2015; 759 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 17:49:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/26/2015; P: 8/16/2015; 620 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/23/2019 16:1:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:39
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/14/2015; P: 6/29/2015; 523 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 3:58:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 966 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 13:57:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 627 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 19:49:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:21; Khải-huyền 2:3
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/5/2014; 737 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 16:41:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:23-32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/28/2014; 803 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 6:14:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/24/2014; 1089 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 9:43:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/1/2014; P: 1/2/2016; 339 xem
Xem lần cuối 12/10/2019 8:11:33
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.