VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Nhã-ca 1:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/9/2020; 131 xem
Xem lần cuối 10/31/2020 5:48:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/15/2019; 288 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 1:37:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:15
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/14/2019; 390 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 11:0:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/9/2019; P: 2/10/2019; 467 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 8:17:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 5
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/11/2018; P: 2/13/2018; 1103 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 16:48:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 2:14-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/12/2017; 1159 xem 27 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 18:4:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:4-8
Mục Sư Nguyễn Minh
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 830 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 7:1:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:1-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 568 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 3:12:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 16:14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/12/2017; 254 xem
Xem lần cuối 10/16/2020 4:36:45
Đọc  Chia sẻ
Phi-lê-môn 1:20; 1 Cô-rinh-tô 7:17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 622 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 1:56:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.