VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sáng-thế Ký 24:1-9; Châm-ngôn 4:1-2
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/20/2010; 2018 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/24/2020 10:2:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/6/2010; 1505 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 4:12:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/17/2010; 1487 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 10:24:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 15:20; Lu-ca 7:11-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/9/2010; 1579 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 7:26:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:8-10; E-xơ-ra 3:8-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/2/2010; 1065 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/1/2020 16:45:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:15-17; Sáng-thế Ký 13: 1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/25/2010; 1243 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 7:18:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 63:6-9; 2 Sa-mu-ên 15:23-29
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/18/2010; 1430 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 23:10:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 58:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/11/2010; 1336 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 1:45:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/21/2010; 1044 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 12:34:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 8:6-7; Sáng-thế Ký 24:62-67
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/14/2010; 1417 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/24/2020 1:21:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.