VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/28/2015; P: 7/6/2015; 2809 xem 40 lưu
Xem lần cuối 3/22/2023 17:37:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 2810 xem 34 lưu
Xem lần cuối 3/19/2023 17:9:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 2811 xem 26 lưu
Xem lần cuối 3/22/2023 17:49:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/31/2015; P: 6/5/2015; 3553 xem 38 lưu
Xem lần cuối 3/21/2023 13:12:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 2665 xem 23 lưu
Xem lần cuối 3/21/2023 7:0:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/3/2015; P: 5/7/2015; 2371 xem 20 lưu
Xem lần cuối 3/18/2023 8:54:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/26/2015; P: 5/1/2015; 2820 xem 26 lưu
Xem lần cuối 30.66 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:6-9
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/19/2015; P: 4/24/2015; 2766 xem 32 lưu
Xem lần cuối 3/22/2023 23:53:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/12/2015; P: 4/16/2015; 2420 xem 22 lưu
Xem lần cuối 3/22/2023 17:42:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/22/2015; P: 3/27/2015; 3229 xem 28 lưu
Xem lần cuối 3/23/2023 3:46:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.