VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Mai Tấn David
C:7/2/2017; P: 7/18/2017; 272 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 4:42:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Mai Tấn David
C:6/25/2017; P: 7/17/2017; 305 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 4:42:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Mai Tấn David
C:6/11/2017; P: 6/15/2017; 321 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 4:42:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:18-34
Mục Sư Mai Tấn David
C:6/4/2017; P: 6/8/2017; 336 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 5:3:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:5-11; Thi-thiên 24:7-10
Mục Sư Mai Tấn David
C:5/28/2017; P: 5/30/2017; 423 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 14:5:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:18-34
Mục Sư Mai Tấn David
C:5/21/2017; P: 5/24/2017; 279 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 5:3:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:18-34
Mục Sư Mai Tấn David
C:5/7/2017; P: 5/24/2017; 378 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 5:30:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:22-34
Mục Sư Mai Tấn David
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 254 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 2:26:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:22-34
Mục Sư Mai Tấn David
C:4/23/2017; P: 5/1/2017; 259 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 2:26:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 4:1-11
Mục Sư Võ Bá Thanh
C:4/9/2017; P: 4/12/2017; 391 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 19:54:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.