VietChristian
VietChristian
httl.org

Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-4:4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1744 xem 20 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 19:12:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1228 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 23:45:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:01-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1460 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 5:26:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:01-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1632 xem 22 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 10:14:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1607 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 5:28:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:01-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1282 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 15:33:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:13-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1212 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 15:40:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:39-65
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1351 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 21:9:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1168 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/25/2019 20:48:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:01-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1366 xem 20 lưu
Xem lần cuối 17.60 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.