VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 20:1-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/17/2020; P: 5/18/2020; 98 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/7/2020 0:39:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/26/2020; P: 5/1/2020; 204 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:22:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/1/2014; P: 1/2/2016; 381 xem
Xem lần cuối 8/7/2020 20:54:2
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/6/2015; P: 12/9/2015; 714 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 13:44:9
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/9/2015; P: 8/16/2015; 804 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 16:50:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/26/2015; P: 8/16/2015; 669 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 16:49:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:39
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/14/2015; P: 6/29/2015; 562 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/7/2020 14:7:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 1024 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 22:16:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 675 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 16:43:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:21; Khải-huyền 2:3
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/5/2014; 812 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 16:30:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.