VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Ma-thi-ơ 20:1-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/17/2020; P: 5/18/2020; 240 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 0:58:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/26/2020; P: 5/1/2020; 333 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 11:23:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/1/2014; P: 1/2/2016; 497 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 16:26:18
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/6/2015; P: 12/9/2015; 846 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 16:55:3
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/9/2015; P: 8/16/2015; 934 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 0:46:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/26/2015; P: 8/16/2015; 802 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 7:50:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:39
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/14/2015; P: 6/29/2015; 677 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 8:49:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 1145 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 23:34:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 791 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 15:59:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:21; Khải-huyền 2:3
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/5/2014; 1049 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 9:39:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.