VietChristian
VietChristian
nghe.app

Gióp 14:4; Gióp 14:10; Gióp 14:14
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/4/2012; 903 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 3:7:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/26/2012; 928 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 22:17:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 4:10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/19/2012; 1156 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 6:26:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:31-13:13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/12/2012; 780 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 16:19:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:22-25
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/5/2012; 724 xem
Xem lần cuối 10/8/2019 11:1:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/29/2012; 877 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 10:7:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1-6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/22/2012; 1042 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 17:21:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/15/2012; 681 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 16:40:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:18-22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/8/2012; 700 xem 3 lưu
Xem lần cuối 34.06 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/1/2012; 927 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 14:6:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 15  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.