VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Gióp 14:4; Gióp 14:10; Gióp 14:14
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/4/2012; 1000 xem 1 lưu
Xem lần cuối 46.11 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/26/2012; 981 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/26/2020 10:8:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 4:10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/19/2012; 1208 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 8:29:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:31-13:13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/12/2012; 840 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/21/2020 19:59:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:22-25
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/5/2012; 791 xem
Xem lần cuối 6/23/2020 15:49:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/29/2012; 941 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/26/2020 8:51:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1-6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/22/2012; 1098 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 1:31:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/15/2012; 731 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/2/2020 3:13:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:18-22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/8/2012; 744 xem 3 lưu
Xem lần cuối 13.14 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/1/2012; 983 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 1:49:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 15  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.