VietChristian
VietChristian
nghe.app

Giăng 6:37
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/23/2011; 1441 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 16:38:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 21:4; Giăng 16:33
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/16/2011; 945 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 7:49:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 21:4; Giăng 16: 33
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/9/2011; 1325 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 14:43:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 19:1-7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/2/2011; 1003 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 10:40:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/25/2011; 1270 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 13:6:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:25; Ma-thi-ơ 7:26; Lu-ca 12:20; Ê-phê-sô 5:17
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/18/2011; 1193 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/24/2019 4:51:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 14:1; Gióp 2:9-10; Châm-ngôn 14:9
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/11/2011; 1332 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 19:22:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:37-39
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/4/2011; 919 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 13:39:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 8:9-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/28/2011; 895 xem
Xem lần cuối 10/10/2019 11:8:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:9-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/21/2011; 1425 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 20:12:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 15  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.