VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Mác 6:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/8/2012; 617 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 17:43:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/4/2012; 624 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 20:15:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:11-43
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/24/2012; 568 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 12:2:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/17/2012; 439 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 8:34:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:36-47
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/10/2012; 454 xem
Xem lần cuối 10/14/2021 9:53:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:6-11
Pastor Michael Faber
C:6/3/2012; 434 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 7:39:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2:28-29; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/27/2012; 846 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 7:2:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/20/2012; 595 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 21:4:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:6-11
Pastor Michael Faber
C:5/6/2012; 476 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/11/2021 12:42:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/22/2012; 660 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 6:15:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  34 / 39  Tiếp  Cuối

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.