VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Cô-lô-se 3:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/8/2012; 449 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 7:50:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:11-12
Pastor Michael Faber
C:1/1/2012; 384 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 5:21:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/11/2011; 477 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 4:3:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:16-20; Giăng 1:1-5; Giăng 1:9-18
Pastor Michael Faber
C:12/4/2011; 409 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 1:54:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/23/2011; 508 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 7:51:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:6-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/20/2011; 372 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 23:1:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:27-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/13/2011; 542 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 9:14:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Pastor Michael Faber
C:11/6/2011; 377 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 5:21:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/30/2011; 464 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 9:31:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:10-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/23/2011; 510 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 3:6:27
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  34 / 37  Tiếp  Cuối

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.