VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Mác 6:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/8/2012; 539 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 9:40:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/4/2012; 564 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 6:55:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:11-43
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/24/2012; 506 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 22:30:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/17/2012; 380 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 6:55:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:36-47
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/10/2012; 400 xem
Xem lần cuối 11/29/2020 17:29:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:6-11
Pastor Michael Faber
C:6/3/2012; 367 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 18:32:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2:28-29; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/27/2012; 757 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 14:1:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/20/2012; 521 xem
Xem lần cuối 11/28/2020 6:55:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:6-11
Pastor Michael Faber
C:5/6/2012; 422 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 7:53:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/22/2012; 583 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 6:55:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  34 / 39  Tiếp  Cuối

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.