VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:1/8/2017; P: 1/18/2017; 524 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 19:33:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/25/2016; P: 12/29/2016; 380 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 5:55:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-19
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/18/2016; P: 12/19/2016; 783 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 5:55:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 14:13-23
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/11/2016; P: 12/13/2016; 401 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 11:22:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 377 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 21:6:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:25-2:3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/27/2016; P: 12/5/2016; 245 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 7:0:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/20/2016; 298 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 21:36:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:19-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/13/2016; P: 11/16/2016; 336 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 21:42:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/6/2016; P: 11/10/2016; 446 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 19:46:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/30/2016; P: 11/3/2016; 565 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 10:39:25
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 43  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.