VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
1 Cô-rinh-tô 12:12-31a
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/2/2019; P: 3/22/2019; 376 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/2/2024 14:0:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/27/2019; P: 3/22/2019; 434 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/17/2024 1:58:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:17-34
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/20/2019; P: 3/22/2019; 477 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/14/2024 17:34:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:2-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/13/2019; P: 3/22/2019; 377 xem
Xem lần cuối 2/15/2024 22:18:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/6/2019; P: 3/22/2019; 386 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/13/2024 20:44:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:10
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:12/30/2018; P: 3/19/2019; 537 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/16/2024 18:11:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/24/2018; P: 1/1/2019; 420 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/16/2024 11:41:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:6-20
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:12/23/2018; P: 1/1/2019; 535 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/16/2024 2:50:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:12/23/2018; P: 1/4/2018; 728 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/18/2024 19:43:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:23-11:1
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/16/2018; P: 12/22/2018; 570 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/14/2024 2:55:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 53  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.