VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sáng-thế Ký 5:1-32
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/21/2017; P: 5/23/2017; 324 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 17:10:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:1-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 411 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 7:37:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:16-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/7/2017; P: 5/16/2017; 399 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/12/2020 2:29:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/6/2017; P: 5/16/2017; 323 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 19:38:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 332 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 3:54:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 38:1-20
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:4/23/2017; P: 4/27/2017; 472 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 5:46:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/16/2017; 362 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/8/2020 16:16:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:16-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/9/2017; 292 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 17:10:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 16:1-9
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 395 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 17:45:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103
Pastor Timothy Williamson
C:3/26/2017; P: 4/1/2017; 334 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 18:19:2
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 45  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.