VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Công-vụ các Sứ-đồ 10:34-48
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/11/2018; 479 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/5/2021 23:4:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:17-33; 2 Sử-ký 20:1-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/4/2018; 335 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/16/2021 13:28:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10;
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/25/2018; 312 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/5/2021 23:4:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:10-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 367 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/15/2021 0:42:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 121:1-8; Ê-sai 37
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/4/2018; 485 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/16/2021 20:52:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:1-6
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:1/21/2018; 499 xem 15 lưu
Xem lần cuối 9/16/2021 21:17:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 58:11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/14/2018; 537 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/12/2021 20:52:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:1-9; Ê-sai 28:30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/7/2018; 397 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/19/2021 17:56:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1:8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/31/2017; 413 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/16/2021 13:13:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-23
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2017; P: 12/25/2017; 385 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/6/2021 7:20:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 40  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.