VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 40:31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/24/2016; 376 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 17:54:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:28-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/17/2016; 477 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/8/2019 21:39:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:17-22
Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:1/10/2016; 726 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 8:20:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-23
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 533 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 19:19:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2015; P: 12/25/2015; 474 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 20:49:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25; Ê-sai 9:5-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/20/2015; 494 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/11/2019 9:57:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:67-80
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 449 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 13:29:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/29/2015; 406 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 15:58:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/26/2015; 482 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 1:31:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18; 2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/22/2015; 575 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/31/2019 4:38:55
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 30  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.