VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Giăng 1:19-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 376 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 6:49:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:1-10; 1 Sa-mu-ên 2:18-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/27/2016; 563 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/26/2020 21:27:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/24/2016; 509 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 16:10:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:11/20/2016; 571 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 2:23:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 20:1-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 325 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 4:6:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê-vi Ký 23:9-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/6/2016; 347 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 23:55:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 10:1-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/30/2016; 618 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 15:29:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 9:1-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/23/2016; 482 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 10:52:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 8:1-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/9/2016; 464 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/26/2020 14:39:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 7:1-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/2/2016; 483 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/9/2020 10:56:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 35  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.