VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/9/2017; 312 xem
Xem lần cuối 11/11/2020 2:59:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-41
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/12/2017; 294 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 4:45:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/5/2017; 366 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 3:16:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:15-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 347 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/15/2020 16:38:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:2/19/2017; 399 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 10:30:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/12/2017; 453 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/11/2020 19:45:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/5/2017; 520 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/14/2020 10:25:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/29/2017; 682 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 23:12:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40&25-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 418 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/15/2020 14:11:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 60:1-3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 895 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 10:30:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 36  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.