VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Các Quan Xét 1:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/18/2015; 579 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 1:2:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 41:8-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/11/2015; P: 10/16/2015; 720 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/11/2019 13:48:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:1-32
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/4/2015; P: 10/15/2015; 531 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 23:36:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/27/2015; 469 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/1/2019 6:49:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:11-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/13/2015; 489 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 17:7:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:62-66; Ma-thi-ơ 28:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/30/2015; 716 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 3:24:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/23/2015; 568 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 6:31:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:46-50
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/16/2015; 547 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/7/2019 21:54:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:38-44
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/9/2015; 486 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 16:29:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:13-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/2/2015; 608 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 6:21:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 30  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.