VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Lê-vi Ký 25:8-55
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/7/2016; 535 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 0:52:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8; Thi-thiên 91:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/31/2016; 693 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 7:21:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/24/2016; 393 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 10:23:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:28-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/17/2016; 494 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 17:24:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:17-22
Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:1/10/2016; 749 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 15:38:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-23
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 548 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 18:9:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2015; P: 12/25/2015; 491 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 19:11:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25; Ê-sai 9:5-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/20/2015; 515 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 0:14:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:67-80
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 476 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 11:19:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/29/2015; 431 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 10:15:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 31  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.