VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/25/2016; 463 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 17:57:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:9/18/2016; 836 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 13:15:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 7:1-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/11/2016; 565 xem
Xem lần cuối 8/4/2020 9:52:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:1-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 546 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 18:45:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:5-16
Pastor Long Fuller
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 352 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 3:49:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 5:13-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/14/2016; 719 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/9/2020 4:59:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 5:1-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/7/2016; 575 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 3:8:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 4:1-37
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/31/2016; 591 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 12:9:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 3:1-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/24/2016; 576 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 15:56:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 136
Pastor John Altfeltis
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 569 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 16:35:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 35  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.