VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Khải-huyền 21:5; Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/1/2017; 632 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 6:21:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2016; P: 12/26/2016; 398 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 5:47:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:4-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/11/2016; 438 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 9:58:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:19-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 389 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/14/2020 16:1:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:1-10; 1 Sa-mu-ên 2:18-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/27/2016; 583 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:59:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/24/2016; 526 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:59:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:11/20/2016; 587 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 4:0:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 20:1-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 340 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 4:0:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê-vi Ký 23:9-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/6/2016; 361 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 4:0:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 10:1-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/30/2016; 640 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 19:29:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 36  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.