VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Công-vụ các Sứ-đồ 6:8; Công-vụ các Sứ-đồ 7:1-60
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/6/2017; 515 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 3:40:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/23/2017; P: 7/24/2017; 382 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/11/2021 11:2:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:33-42
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/16/2017; 425 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 20:6:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:26-42
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/9/2017; 570 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 20:25:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:17-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/2/2017; P: 7/4/2017; 661 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 12:21:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:12-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/25/2017; 522 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 13:29:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 15; Giăng 14:21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/18/2017; 385 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/11/2021 2:52:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/11/2017; P: 6/12/2017; 529 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 7:13:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:32-37
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/28/2017; P: 5/30/2017; 500 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 20:6:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:1-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/21/2017; 419 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 1:38:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 38  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.