VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Công-vụ các Sứ-đồ 9:20-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/29/2017; 432 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 12:5:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/8/2017; P: 10/9/2017; 475 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 18:20:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/1/2017; 565 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 21:19:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/24/2017; 595 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 1:21:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Công-vụ các Sứ-đồ 14:25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/17/2017; P: 9/18/2017; 410 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 13:9:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:14-16
Pastor John Altfeltis
C:9/10/2016; P: 9/10/2017; 360 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/10/2021 17:35:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:8; Công-vụ các Sứ-đồ 7:1-60
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/6/2017; 551 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 14:34:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/23/2017; P: 7/24/2017; 414 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 10:42:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:33-42
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/16/2017; 453 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 1:17:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:26-42
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/9/2017; 598 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 1:17:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 40  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.