VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ma-thi-ơ 27:46-50
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/16/2015; 550 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/6/2019 9:49:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:38-44
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/9/2015; 488 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 16:43:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:13-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/2/2015; 613 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/6/2019 22:12:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16-21
Pastor John Altfeltis
C:7/26/2015; 304 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/10/2019 16:5:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:26-35; Lu-ca 9:23-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/19/2015; P: 7/20/2015; 700 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 6:5:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:23-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/12/2015; 795 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/28/2019 20:49:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:11-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/28/2015; 673 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/2/2019 15:6:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 317 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 1:59:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:3-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 517 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/4/2019 3:27:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-3
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 364 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 22:24:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 30  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.