VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 2:4-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/11/2016; 445 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/6/2021 21:49:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:19-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 404 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 22:11:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:1-10; 1 Sa-mu-ên 2:18-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/27/2016; 591 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 13:59:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/24/2016; 529 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/11/2021 20:27:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:11/20/2016; 591 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/4/2021 22:28:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 20:1-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 348 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/11/2021 19:23:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê-vi Ký 23:9-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/6/2016; 368 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 7:47:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 10:1-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/30/2016; 651 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 17:31:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 9:1-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/23/2016; 522 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/6/2021 16:47:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 8:1-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/9/2016; 484 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/31/2020 11:44:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 37  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.