VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 24:29-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/2/2014; 484 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 13:57:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:15-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/26/2014; 555 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 0:36:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê-vi Ký 23:33-44
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/5/2014; 363 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 11:26:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 23:37-39; Ma-thi-ơ 24:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/28/2014; 515 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 14:0:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 32:23; Hê-bơ-rơ 10:18-31
Pastor John Altfeltis
C:9/21/2014; 473 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 18:46:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/14/2014; 456 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 19:37:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 23:13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/7/2014; 557 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 23:57:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 23:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/24/2014; 634 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 20:48:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:24-40
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/17/2014; 422 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 13:42:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:15-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/3/2014; 589 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 23:40:12
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  28 / 36  Tiếp  Cuối

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.