VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Lu-ca 2:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/21/2014; 613 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/4/2021 17:36:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-4
Pastor John Altfeltis
C:12/14/2014; 462 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/5/2021 11:6:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:36-51
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/7/2014; 682 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/5/2021 8:11:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/30/2014; 488 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/5/2021 19:50:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:36-46
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/27/2014; P: 11/28/2014; 673 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/6/2021 3:56:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/23/2014; 544 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/5/2021 15:15:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:5-15
Pastor John Altfeltis
C:11/16/2014; 594 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/5/2021 22:48:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:32-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/9/2014; 526 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/5/2021 0:15:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:9-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/19/2014; P: 11/4/2014; 687 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 11:47:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:29-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/2/2014; 557 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/4/2021 15:56:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  32 / 41  Tiếp  Cuối

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.