VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 15:4-11
Pastor John Altfeltis
C:10/13/2013; 379 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 6:37:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:15-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/6/2013; 629 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/10/2020 16:42:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 9:1-10:16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/29/2013; 566 xem
Xem lần cuối 9/20/2020 9:31:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Lê Ngọc Vinh
C:9/22/2013; 704 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 2:4:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:1-15
Pastor John Altfeltis
C:9/15/2013; 425 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 10:38:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:6-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/1/2013; 695 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 8:1:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/25/2013; 807 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 8:49:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:24-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/18/2013; 462 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 22:26:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:14-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/4/2013; 490 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/7/2020 1:35:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:25-33
Pastor John Altfeltis
C:7/21/2013; 766 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/7/2020 17:28:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  32 / 35  Tiếp  Cuối

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.